INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SOMATICA D.O. KRZYSZTOF CUKIERSKI-HRYC, z siedzibą na os. St. Batorego 41A/19, 60-687 Poznań, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 7792107495, REGON 300514557
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: uwaznydotyk@gmail.com z dopiskiem ochrona danych osobowych)
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?
 4. realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego
 5. kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
 6. przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw
 7. przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw
 8. dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów
 9. realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych
 10. przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagród – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
 11. prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
 12. wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
 13. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.
 14. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 15. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
 16. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 17. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
 18. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
 19. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane dotyczące osób zainteresowanych kursami / warsztatami / otrzymywaniem newsletteru są przetrzymywane do czasu wniesienia prośby przez Właściciela o usunięcie z bazy danej. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 20. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 21. Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 22. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.
 23. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 24. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.
 25. Podstawą prawną przekazania informacji jest art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: „Rozporządzeniem”).